O nama

O nama

Glavni ciljevi Udruge su promocija održivog razvoja, javno zagovaranje zaštite prirode, okoliša i ljudskih prava te edukacija građana, posebice mladih, o navedenim temama.

Članove Udruge čine većinom mladi ljudi različitih prirodnih, tehničkih i društvenih struka, čiji ciljevi su promicanje interdisciplinarnosti, otvorenosti i kritičnosti u odnošenju spram pitanja održivog razvoja, očuvanja prirode i okoliša te promicanju ljudskih prava s ciljem ostvarivanja slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva. U ostvarivanju spomenutih ciljeva, članovi nastoje poticati povezivanje i suradnju sa drugim srodnim udrugama i inicijativama u Hrvatskoj i svijetu.

Udruga Forum za održivi razvoj Zeleni prozor osnovana je 8. lipnja 2010. godine. U početku, udruga je imala naziv „Udruga za međunarodnu suradnju na području održivog razvoja i zaštite okoliša Zeleni prozor”, da bi se on 2016. godine promijenio u današnje ime pripajanjem sa udrugom Forum za održivi razvoj.  Obje udruge imale su iste ciljeve te su članovi zajednički na Skupštini odlučili o pripajanju i novom nazivu udruge. 

U ožujku 2012. godine, Udruga postaje članicom Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (CDN – Cooperation and Development Network Eastern Europe), koja djeluje kao krovna organizacija ‘zelenih’ organizacija na području Istočne Europe. Članovi Udruge redovito sudjeluju u organizaciji edukacija i različith događanja CDN-a, te ravnopravno odlučuju o strategiji mreže na godišnjoj skupštini sa ostalim partnerskim organizacijama.