Udruga za međunarodnu suradnju na području održivog razvoja i zaštite okoliša Zeleni prozor osnovana je 8. lipnja 2010. godine u Zagrebu. U ožujku 2012. godine, Udruga postaje članicom Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe), koja djeluje kao krovna organizacija ‘zelenih’ organizacija na području Istočne Europe.

Temeljni ciljevi Udruge su promocija održivog razvoja, javno zagovaranje zaštite prirode, okoliša i ljudskih prava te edukacija građana, posebice mladih, o tim temama. Dodatno, ciljevi Udruge su promicanje interdisciplinarnosti, otvorenosti i kritičnosti u odnošenju spram pitanja održivog razvoja, očuvanja prirode i okoliša te promicanju ljudskih prava s ciljem ostvarivanja slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva. U ostvarivanju spomenutih ciljeva, nastoji se poticati povezivanje i suradnja sa drugim srodnim udrugama i inicijativima u Hrvatskoj i svijetu.